Co je pěstounství?

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik let, či až do dospělosti dítěte.
Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Státní příspěvky tak dostávají na pokrytí některých nákladů spojených s výchovou dítěte.

Pěstounství je forma péče o děti, jejichž rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo nemohou postarat. Pokud je to v zájmu dítěte pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich biologickými rodinami (např. s prarodiči).

„Pěstounství jako forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahraditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné citové vztahy, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše nelze dosáhnout,“ říká dětský psycholog Radek Ptáček z 1. LF Univerzity Karlovy.

Věděli jste, že…

• první nalezinec pro opuštěné děti byl založen v Miláně v roce 787?
• institut adopce a pěstounské péče byl ve Francii zaveden Napoleonem v roce 1804
• v Čechách se péče o opuštěné děti ujal v 17. stol. Vlašský špitál v Praze?
• první nalezinec byl v Čechách zřízen v roce 1789?

Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu

  • Děti v náhradní rodinné péči (18 636)
  • Děti v ústavních zařízeních: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy (5 964)
  • Děti v dětských domovech pro děti do tří let (1 037)
  • Děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( 629)
  • Děti v domovech pro osoby se zdravotním postižením (543)

             Zdroj: MPSV a ÚZIS  k 31. 12. 2016